ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോലെ ആഘോഷമായി മോഹൻലാലിന്റെ കൺസപ്റ്റ് സ്കെച്ച്…

ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോലെ ആഘോഷമായി മോഹൻലാലിന്റെ കൺസപ്റ്റ് സ്കെച്ച്… മോഹൻലാൽ ചിത്രം മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബാനിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്...