അകത്തിരിക്കേണ്ടവർ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ വഴി തുറക്കുന്നത് മഹാമാരിയിലേക്ക് ആണ്; ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി മമ്മൂട്ടി

"വിദഗ്ധർ പറയുമ്പോൾ നാം അനുസരിക്കണം, പഠിച്ചവർ ആണവർ": മമ്മൂട്ടികൊറോണ വൈറസ് നേരിടാനുള്ള ശക്തമായ മുന്നൊരുക്കം ആണ് സർക്കാരുകൾ നടത്തുന്നത്. അതേ സമയം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണാത്ത ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെല്ലുവിളി...
Uriyadi Movie Review