രോഷ്നി ദിനകറിന്‍റെ ‘2 സ്ട്രോക്ക്’; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ മഞ്ജു വാര്യർ പുറത്തിറക്കി…

രോഷ്നി ദിനകറിന്‍റെ '2 സ്ട്രോക്ക്'; ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റർ മഞ്ജു വാര്യർ പുറത്തിറക്കി...രോഷ്നി ദിനകർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ പുറത്തു വിട്ടു. ദിനകർ ഒ വിയും രോഷ്നി ദിനകറൂം ചേർന്ന് രോഷ്നി...
Ulta Movie Review