വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ പട്ടിണിയാകുന്നവർ ഉണ്ട്, അവരെ സഹായിക്കണം: മോഹൻലാൽ

വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഇരുന്നാൽ പട്ടിണിയാകുന്നവർ ഉണ്ട്, അവരെ സഹായിക്കണം: മോഹൻലാൽലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ വൈറസിന് നേരിടാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിൽ ആണ്. ഇന്ത്യയും ആ ശ്രമത്തിൽ ആണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാതെ വീടുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ...
Uriyadi Movie Review