“ജോർജ് മാർട്ടിന്റെ വരവിന് ഇനി ആറ് ദിവസം”, ‘കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്’ 28ന് റിലീസ്…

"ജോർജ് മാർട്ടിന്റെ വരവിന് ഇനി ആറ് ദിവസം", 'കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ്' 27ന് റിലീസ്… റോബി വർഗീസ് രാജ് സംവിധാനം...