ഒടിടിയിൽ ജീത്തുവിന്റെ ത്രില്ലർ ചിത്രം കൂമന് സർപ്രൈസ് റിലീസ്…

ഒടിടിയിൽ ജീത്തുവിന്റെ ത്രില്ലർ ചിത്രം കൂമന് സർപ്രൈസ് റിലീസ്… തിയേറ്റർ റിലീസായി എത്തിയപ്പോൾ മികച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ നേടിയ ജീത്തു...