പഴയ ബൈബിൾ കഥയിലെ സോളമൻ ട്രിക്ക് പരീക്ഷിച്ച് ജോജു; ‘സോളമന്റെ തേനീച്ചകൾ’ ട്രെയിലർ…

പഴയ ബൈബിൾ കഥയിലെ സോളമൻ ട്രിക്ക് പരീക്ഷിച്ച് ജോജു; 'സോളമന്റെ തേനീച്ചകൾ' ട്രെയിലർ… നിരവധി ജനപ്രിയ ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച...